Sökning: "Emma Dahlberg Hermansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Dahlberg Hermansson.

  1. 1. Skillnaden mellan fysiska och virtuella företagsmöten : En kvalitativ fallstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Emma Dahlberg Hermansson; Louise Lundin; [2021]
    Nyckelord :Sensemaking; meetings; virtual meetings; digitalization; Sensemaking; möten; virtuella möten; digitalisering;

    Sammanfattning : Bakgrund: det organisationer har gemensamt är att människor sätts systematiskt sammanför att gemensamt lösa en uppgift. Möten är en av de vanligaste händelserna i organisationen och är ständigt återkommande. Idag behöver inte möten vara platsbundet till ett fysiskt rum utan kan genomföras genom digitala verktyg. LÄS MER