Sökning: "Emma Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Emma Eklund.

 1. 1. Låt oss hitta drivet : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i matematisk problemlösning samt lärares påverkansmöjligheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2020]
  Nyckelord :driv; grit; hopp; inställning; lågstadiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser beskriva lärares uppfattningar om främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i problemlösning samt deras påverkansmöjligheter. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer med verksamma lågstadielärare. LÄS MER

 2. 2. Tyst läsning som nytta eller nöje, och för vem egentligen? : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om den individuella läsningens relevans i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2019]
  Nyckelord :didaktik; enskild läsning; funktion; individuell läsning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att fördjupa kunskaperna i den individuella läsningens funktion i årskurs 1–3 samt de möjligheter och svårigheter momentet kan föra med sig. Empirin tar sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med verksamma lågstadielärare, för att studera deras åsikter och tankar kring enskild läsning. LÄS MER

 3. 3. Lärande genom introduktion : - en kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av introduktionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Wiik; Ann-Charlotte Eklund; [2019]
  Nyckelord :Introduktion; arbetsplatslärande; arbetslivspedagogik; utveckling; pedagogiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Studien baseras på intervjuer av fyra nyanställda sjuksköterskor vid en vårdcentral. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid nyanställning, med särskilt fokus på introduktionens funktion av att bli en länk mellan personens nya arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter, samt för att se om det finns en koppling mellan introduktionen och viljan att arbeta kvar i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. “Det är inte bara nån ICA Maxi-lucka där man lämnar in barn, utan här ska vi faktiskt lära oss saker” : - En studie om formativt förhållningssätt i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Eklund; Elin Stenberg; [2019]
  Nyckelord :formativ bedömning; formativt förhållningssätt; konstruktion; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Vi valde att undersöka hur ett formativt förhållningssätt beskrivits av förskolechef och förskollärare samt vilka konsekvenser det fått för barns utveckling och lärande. Studiens metodval grundade sig i en fallstudie om ett nytt arbetssätt kommunen infört, där den kvalitativa intervjuformen lämpade sig bäst. LÄS MER

 5. 5. Att designa projekttänkande i praktiken : En observationsstudie om organisationsförändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Vikström; Emma Eklund; [2018]
  Nyckelord :project management; organizational change; project organization; themporary organization; project; portfolio management; project as practice; practice; organizational; innovation; growth; projekt; projektledning; innovation; organisationsförändring; familjeföretag; projektledning; projektintensiv; linjearbete; förändringshantering; förändring; organisationsstruktur; tillväxt; portfölj; portfolio; praktik; temporär organisation; temporär;

  Sammanfattning : Familjeföretag är unika i den bemärkelse att de har en stark kultur vilket kan ha en positiv effekt på verksamhetens prestation. Kulturen hos familjeföretag är det som utgör den största fördelen eftersom det kan främja förändringsprocesser. LÄS MER