Sökning: "Emma Ekström Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Ekström Andersson.

  1. 1. "Bögpest" eller pandemi : En jämförande studie om rapporteringen om HIV/Aids och svininfluensan

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Emma Andersson; Josefin Ekström; [2013]
    Nyckelord :Svininfluensan; HIV Aids; medierapportering; nyhetsvärdering; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter.;

    Sammanfattning : I den här studien undersöker vi hur Sveriges två största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, har rapporterat om nya, okända sjukdomar i ett inledande skede. Vi har valt att granska rapporteringen om HIV/Aids och svininfluensan under en vecka från och med att sjukdomen först uppmärksammas i svensk dagspress. LÄS MER