Sökning: "Emma Ericson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emma Ericson.

 1. 1. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER

 2. 2. HUR ÖVERSÄTTER MAN EN KONSTPAUS? En komparativ och kvalitativ analys av kommateringen i Christian Ekvalls översättning av Ernest Hemingways roman The Old Man and the Sea.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2019-06-12]
  Nyckelord :Översättning; skiljetecken; Hemingway; litteratur;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur kommateringen i Hemingways The Old Man and the Sea har överförts till Christian Ekvalls svenska översättning Den Gamle och Havet. Genom att jämföra källtext med måltext har avvikande kommatering kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser i när och på vilket sätt översättaren verkar frångå källtextens kommatering i måltexten. LÄS MER

 3. 3. The Portrayal of Alcohol in The Sun Also Rises: Alcohol as Socio-Political Commentary and Measurement of Character

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2017-06-20]
  Nyckelord :engelska; Ernest Hemingway; Alcohol; Prohibition Era; 1920s America; Disillusion; The Hemingway Hero; The Lost Generation; The Sun Also Rises; Paris; Expatriatism;

  Sammanfattning : Although drinking is a central theme in most of Hemingway’s work, many scholarsargue that The Sun Also Rises might be the one of his novels in which alcohol has the biggestpresence. This essay is a contribution to the discussion about the excessive drinking in thenovel. LÄS MER

 4. 4. De bilder barn möter i populärkultur : En kvalitativ studie om genus och populärkultur i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Ericson; Disa Filmberg; [2017]
  Nyckelord :Genus; populärkultur; jämställdhet; visuell kultur och normer;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar på att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter genom populärkultur ochförskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan. För att kunna besvara arbetets frågeställningar har två kvalitativa intervjuer gjorts med två förskollärare samt en bildanalys av en populär barnbok. LÄS MER

 5. 5. Idéprocesser för grafiska designers

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Emma Brändmark och Linn Ericson; [2012]
  Nyckelord :Idéprocess; kreativitet; kreativa metoder och grafisk design.;

  Sammanfattning : Idag är grafisk designer det mest populära yrket för utbildade formgivare, det innebär stor press på de grafiska designerna att komma med innovativa idéer. Kandidatarbetet undersöker hur en idéprocess innehållande kreativa metoder kan se ut för grafiska designers. LÄS MER