Sökning: "Emma Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Emma Eriksson.

 1. 1. Analys av gener och arter i metagenomikdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Sofia Bäckström Lebens; Emma Eriksson; [2019-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As new extreme high throughput DNA sequencing methods continue to develop thelarge amounts of information that they give rise to in terms of metagenomic data opensthe way for completely novel approaches to the study of microbial ecosystems. In thisproject we have investigated how relationships and connections between microbial genesand species that carry them can be found based entirely on their appearance in twoseparate datasets accumulated from the same samples using metagenomic analysis. LÄS MER

 2. 2. Eleven, läraren och texten : hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Eriksson; Amanda Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Djupläsning; omläsning; boksamtal; literacy; läsförståelse; högläsning; individuell läsning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning? Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?   I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har alla förutsättningar jag skulle vilja ha, det är bara vi själva som sätter stopp” : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattningar av musikaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Eriksson; Nathalie Rosgårdh Willfjord; [2019]
  Nyckelord :Musikaktiviteter; kompetens; förskollärare; kompetensutveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare resonerar om musikaktiviteter i förskolans verksamhet. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi intervjuat åtta förskollärare om deras resonemang om musikaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Enhetstider

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Eriksson; Emma Olsson; [2019]
  Nyckelord :Unit time; saved time; follow-up; distibuted time; worked time; case study; Enhetstid; inarbetning; uppföljning; Nybyggnadslistan 1999; Ny- och ombyggnadslista 2018; fördelad tid; fallstudier;

  Sammanfattning : OBK Sverige AB är en totalentreprenör från Örebro som bildades 2011. De har idag ca 65 anställda. De har inte kunnat arbeta in så mycket tid som de förväntat sig vid projektet Brf Vingen. Olika moment för projektet kommer att granskas och jämföras med ett av OBKs andra projekt, Kv. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLLÄRARES RELATIONSKOMPETENS : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver sitt relationsinriktade arbete med barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Eriksson; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärare; relationer; relationsskapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra förskollärares relationsinriktade arbete i förskolanmed fokus på relationen mellan förskollärare och barn. Studien innefattar en kvalitativmetod och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta verksammaförskollärare. LÄS MER