Sökning: "Emma Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Emma Eriksson.

 1. 1. Analys av gener och arter i metagenomikdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Sofia Bäckström Lebens; Emma Eriksson; [2019-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As new extreme high throughput DNA sequencing methods continue to develop thelarge amounts of information that they give rise to in terms of metagenomic data opensthe way for completely novel approaches to the study of microbial ecosystems. In thisproject we have investigated how relationships and connections between microbial genesand species that carry them can be found based entirely on their appearance in twoseparate datasets accumulated from the same samples using metagenomic analysis. LÄS MER

 2. 2. Different perspectives of deforestation in the Peruvian Amazon : An interview study based in Cusco and Pilcopata in the Cusco region

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Teresa Wåtz; Emma Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Peruvian Amazon; Deforestation; Different perspectives; Cusco; Pilcopata.;

  Sammanfattning : The Amazon rainforest constitutes a quarter of the global biodiversity and is responsible for 15% of the terrestrial photosynthesis. It is important to protect the forest and limit the deforestation to not release more greenhouse gases, which aggravate climate change. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt idrottsledarskap : Med fokus på genus- och jämställdhetsfrågor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma-Sofia Öderyd; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :genus; idrottsledarskap; ishockey; jämställdhet; pedagogiskt ledarskap; social konstruktion.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka ledarskapet inom idrotten med fokus på ishockey och hur en arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor. Valet av detta ämne har sin bakgrund i våra egna upplevelser kring jämställdheten i samhället överlag och intresset för ledarskap och genus. Under processens gång utvecklades intresset för just idrott. LÄS MER

 4. 4. Eleven, läraren och texten : hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Eriksson; Amanda Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Djupläsning; omläsning; boksamtal; literacy; läsförståelse; högläsning; individuell läsning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning? Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?   I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. LÄS MER

 5. 5. ”Jag har alla förutsättningar jag skulle vilja ha, det är bara vi själva som sätter stopp” : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattningar av musikaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Eriksson; Nathalie Rosgårdh Willfjord; [2019]
  Nyckelord :Musikaktiviteter; kompetens; förskollärare; kompetensutveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare resonerar om musikaktiviteter i förskolans verksamhet. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi intervjuat åtta förskollärare om deras resonemang om musikaktiviteter i förskolan. LÄS MER