Sökning: "Emma Fagerberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emma Fagerberg.

  1. 1. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Emma Fagerberg; [2018]
    Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER

  2. 2. Efter anmälan : - BVC-sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter ur ett etiskt perspektiv efter att de har anmält till socialtjänsten att barn far illa

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Emma Fagerberg; [2013]
    Nyckelord :Child Abuse; Child Neglect; Ethical perspective; Nurses Experiences; Mandatory Reporting; Pediatric Nurses; Anmälningsplikt; Barn som far illa; BVC-sjuksköterskor; Etiskt perspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar på barnavårdcentral (BVC-sjuksköterskor) träffar 99,2 procent av alla barn. De har därför en viktig funktion när det gäller att upptäcka och rapportera barn som far illa. Trots anmälningsplikt är anmälningsfrekvensen låg. LÄS MER

  3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med och vårdas för bröstcancer : En självbiografisk studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Emma Strand; Leona Fagerberg; [2013]
    Nyckelord :Breast cancer; women; experience; caring; Bröstcancer; kvinnor; upplevelse; vårdande;

    Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste sjukdomarna bland kvinnor i Sverige. Varje dag får 15-20 kvinnor diagnosen bröstcancer. Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med och vårdas för bröstcancer. En litteraturstudie har använts och självbiografier har analyserats för att få en kvalitativ ansats. LÄS MER

  4. 4. "Ölhallen" - en hjälp i nyhetsarbetet : En kvalitativ studie av några nyhetsjournalister och sociala medier

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

    Författare :Emma Fagerberg; Elsa Larsson; [2010]
    Nyckelord :social media; news journalism; national media; sociala medier; nyhetsjournalistik; nyhetsjournalister; riksmedia;

    Sammanfattning : This is a qualitative study of how some journalists on the Swedish national media are using social media in news work. The study, carried out by using interviews, also covers how these journalists' work is influenced by social media. LÄS MER

  5. 5. Utevistelsen i förskolan : Pedagogens roll, mål och arbetssätt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Emelie Andersson; Emma Fagerberg; [2008]
    Nyckelord :utevistelse; förskola; pedagoger;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar utevistelsen på förskolan. Vad finns det för mål, vad anser förskollärare att deras roll i utevistelsen är och vilket innehåll och arbetssätt karaktäriserar utevistelsen? I undersökningen har en kvalitativ metod valts och åtta förskollärare från olika förskolor har intervjuats. LÄS MER