Sökning: "Emma Fermvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Fermvik.

  1. 1. Allt är film, allt är konstruktion, och ändå gör det ont : En kognitiv och tematisk studie av Christoffer Boes Reconstruction (2003)

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Emma Fermvik; [2007]
    Nyckelord :Filmvetenskap; Kognitiv; Tematisk; Dansk film;

    Sammanfattning : Detta är en C-uppsats inom ämnet Filmvetenskap. Syftet är att med hjälp av kognitiva och tematiska teorier analysera Christoffer Boes film "Reconstruction" (2003). Analysen bygger på en scenförteckning där varje scen analyseras för sig baserat på kognitiv filmteori. Därefter följer en tematisk analys av hela filmen. LÄS MER