Sökning: "Emma Forshed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Forshed.

 1. 1. Dubbelt så svårt : Om det delade huvudmannaskapet vid missbruk och samsjuklighet med psykisk ohälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emma Forshed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behandlingen av individer med missbruk, samt samsjuklighet med psykisk ohälsa, är uppdelad på olika huvudmän. Syftet med denna studie var att undersöka hur professionella som arbetar med målgruppen såg på missbruk/samsjuklighet och vad de erbjöd för insatser. LÄS MER

 2. 2. Tema : Barnvänligt - att ge plats för barn

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Emma Olvenmyr; [2003]
  Nyckelord :barnperspektiv; lekmiljöer; utemiljö; bostadsbebyggelse;

  Sammanfattning : Barn använder sig aktivt av den fysiska omgivningen i sin vardag. Utemiljön är av särskilt stor betydelse då denna kan erbjuda speciella förutsättningar för lek, upplevelse och utveckling. För att utemiljön ska kunna tillföra barnet något positivt krävs att den är tillgänglig och användbar. LÄS MER