Sökning: "Emma Frost"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Frost.

 1. 1. Möjligheter för hållbar rapsodling genom samodling med baljväxter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :kvävefixering; kvävedynamik; näring; gödsel; pesticider; diversifiering;

  Sammanfattning : Raps är den tredje mest odlade grödan i Sverige, med många ändamål som gör den värdefull för mänskligt bruk. Samtidigt är raps en gröda som kräver mycket insatser i form av mineralkvävegödsel och pesticider. I höstraps är särskilt kvävehushållningen under våren ett problematiskt moment. LÄS MER

 2. 2. Förväntningar på och upplevelser av litteratursamtal : - En studie i en klass i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :My Frost; Emma Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Litteratursamtal; litteraturundervisning; fenomenologi; upplevelser; förväntningar;

  Sammanfattning : Den här studien berör hur ett litteratursamtal kan se ut i en klass i årskurs 5. Syftet är att finna de förväntningar läraren har på litteratursamtalet, vilka upplevelser denna undervisning kan skapa hos eleverna samt att undersöka relationen mellan lärarens förväntningar och elevernas upplevelser i litteratursamtalet. LÄS MER

 3. 3. Individuell läsning som undervisningsmetod : En studie om lärares och elevers upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Alexandersson; My Frost; [2018]
  Nyckelord :Individual reading; choice of litterature; experiences; teaching; middle school; reading education; reading theory; constructivism; phenomenology; Individuell läsning; litteraturval; upplevelser; undervisning; mellanstadiet; läsundervisning; läsdidaktik; lästeori; konstruktivism; fenomenologi;

  Sammanfattning : Studien undersöker den individuella läsningen som undervisningsmetod. Syftet är att åskådliggöra lärares och elevers upplevelser av individuell läsning, med fokus på utformning och kunskapsinhämtning, för att sedan jämföra och belysa relationen dem emellan. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till Sverige : -En kvalitativ undersökning av socialarbetares sociala konstruktioner av ensamkommande barn som söker asyl

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Frost; Natalie Dahlbacka; [2016]
  Nyckelord :Social construktion; unaccompanied asylum seekeing children; social work; client construction; Social konstruktion; ensamkommande barn som söker asyl; socialt arbete; klientkonstruktion;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how professionals in social work, social constructs unaccompanied children who´s seeking asylum in Sweden. By examining how the social work professionals talks about, and describe unaccompanied children seeking asylum the social construction can be exposed. LÄS MER

 5. 5. Needs and Wants in Online Communities : A case study of Ungdomar.se

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Emma Frost; Sanna Persson; Jennifer Sandström; [2013]
  Nyckelord :Marketing; Consumer Behaviour; Online Communities; Youths; Motivation; Needs and Wants;

  Sammanfattning : Background Young people constitute a fast growing group of Internet users and they are considered an important market segment. In Sweden, on average nearly 97 % of the people between the ages of 15-19 use Internet every day. LÄS MER