Sökning: "Emma Goldner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Goldner.

  1. 1. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
    Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER