Sökning: "Emma Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Emma Hansson.

 1. 1. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

  Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård för personer med en demenssjukdom - sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Johansson; Sara Hansson Klint; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Dementia; Nurses´; Palliative care ; Demens; Erfarenheter; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : I takt med en åldrande befolkning insjuknar allt fler i demens. För diagnosen demens finns det idag inget botemedel och personer med demens kan leva med sjukdomen i flera år. Då kommunikation är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård kan det uppstå svårigheter för sjuksköterskan att möta dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors uppfattning om induktion i graviditetsvecka 41 respektive 42 : Semistrukturerade intervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Hansson; Emma Wernholm; [2021]
  Nyckelord :Midwifes; induction of labour; perception; pregnancy week; Barnmorskor; induktion; uppfattning; graviditetsvecka;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rekommenderas induktion i vecka 42+0, detta för att undvika överburenhet. Förlossningsvården i Sverige är i ständig förändring och sedan 1994 ses det en ökning av induktioner. LÄS MER

 4. 4. Elevers attityder till läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Fermfelt; Emma Hansson; [2021]
  Nyckelord :Attityder; bortval; elever; eskapism; format; läsning; lästid; skönlitteratur; tidsbrist; ungdomar; uppmuntran; vanor; val.;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på vilka attityder elever har till att läsa skönlitteratur. Metoden har bestått av informationssökning. Resultatet av källorna har sedan bearbetats, noggrant granskats och sammanställts. Såväl svenska som internationella studier har använts. LÄS MER

 5. 5. Aktiebolags inställning till revision vid expansion av gränsvärden : En studie av små och medelstora aktiebolag verksamma i Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sofia Bengtsson; Emma Hansson; [2021]
  Nyckelord :Audit obligation; auditor; company; voluntary audit; EU; Revisionsplikt; revisor; aktiebolag; frivillig revision; EU;

  Sammanfattning : Revision av aktiebolags finansiella rapporter och revisorns roll i detta sammanhang har alltid varit en het fråga. Samtidigt, när det gäller små aktiebolags inställning till revision, har denna fråga beaktats av de kostnader som medför för revision, även om det finns en gräns till frivillig revision av svenska aktiebolag. LÄS MER