Sökning: "Emma Helsing"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Helsing.

 1. 1. ”Man vet liksom inte vad man ska göra med det, och då blir det typ tråkigt” : En undersökning om hur gymnasieelevers inre och yttre motivation påverkar deras studiemotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Helsing; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av hur inre och yttre motivation påverkar deras studiemotivation. För att besvara undersökningens frågeställning ”hur påverkar inre och yttre motivation gymnasieelevers studiemotivation och hur kan det förklaras?” har tre kvalitativa gruppintervjuer genomförts med nio gymnasieelever på tre olika skolor och årskurser. LÄS MER

 2. 2. Sexualitet, självbild och kropp : En kvalitativ metasyntes om hur kvinnor förhåller sig till det heteronormativa samhällets förväntningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Emily Z Ager; Emma Helsing; [2018]
  Nyckelord :Norms of society; women; sexuality; self-image; body; gender equality; midwives; Samhällsnormer; kvinnor; sexualitet; självbild; kropp; jämställdhet; barnmorskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är viktigt i en människas liv. I samhället finns normer och förväntningar som vi alla förväntas anpassa oss till, dessa kan påverka sexualiteten och den sexuella hälsan. LÄS MER

 3. 3. Läsning i PISA, nationella prov och Lgr11:s kursplan i svenska : Läsprocesskategorier i PISA-undersökningen 2009, nationella provet 2012/2013 samt kursplanen för årskurs 7-9.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Helsing; [2017]
  Nyckelord :PISA; national tests; Swedish; curriculum; knowledge requirement; reading process categories; reading comprehension; literacy; content analysis; PISA; nationella prov; svenska; läroplan; kunskapskrav; läsprocesskategorier; läsförståelse; literacy; innehållsanalys;

  Sammanfattning : This essays aim is to examine the different reading process categories tested in PISA's survey as well as the national test in Swedish and how it is tested. Furthermore, the aim is to compare it with the skills and knowledge regarding reading required in the syllabus and the reading process categories that are included in the knowledge requirements. LÄS MER