Sökning: "Emma Herloff Örngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Herloff Örngren.

  1. 1. Den gröna fickan i den stora staden : en studie av pocket parks betydelse för människans psykiska hälsa tillämpat i ett gestaltningsförslag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Emma Herloff Örngren; [2015]
    Nyckelord :pocket park; fickpark; psykisk hälsa; mental återhämtning; restorativ; designprinciper; gestaltningsförslag;

    Sammanfattning : Grönska har många fördelar för människans psykiska hälsa. Bara några minuters vistelse i grönområden kan ge positiva effekter på bland annat stressnivå, koncentrationsförmåga och humör. Dagens trend med urbanisering och förtätning leder dock till att människor blir mer och mer isolerade från naturen. LÄS MER