Sökning: "Emma Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Emma Holm.

 1. 1. “Andra ser en väldigt liten tjej, jag ser inte det” : - En intervjustudie om Bikini Fitness-atleters upplevelser kring deras kroppsuppfattning relaterat till sporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Hällråd; Matilda Holm; [2022]
  Nyckelord :Bikini Fitness; Body Dissatisfaction; Body Ideals; Body Image; Bikini Fitness; Kroppsideal; Kroppsmissnöje; Kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : En negativ kroppsuppfattning är vanligare hos kvinnor inom estetiska sporter jämfört med den resterande populationen. Kroppsmissnöje kan leda till ohälsosamma beteenden likt en överdriven träning och ohälsosamma matvanor. Syftet med studien var att studera Bikini Fitness-atleters upplevelser av kroppsuppfattning kopplat till sporten. LÄS MER

 2. 2. Att undvika externplacering : En kvalitativ studie om hur medarbetarna inom socialtjänsten upplever sin arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Holm; [2022]
  Nyckelord :arbetssituation; externplacering; KASAM; kvalitativ metod; samverkan; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Socialtjänsten och deras hälsofrämjande arbete med ungdomar är ett uppmärksammat ämne i anslutning till ungas hälsa och välmående. Hur de anställda inom socialtjänsten upplever sin arbetssituation och arbetet med unga med särskild problematik har även det varit på agendan. LÄS MER

 3. 3. VÅLD I NÄRA RELATION - EN ARBETSPLATS FRÅGA : En kvalitativ studie av chefers behov av organisatoriskt stöd i bemötandet av våld i nära relation bland anställda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Holm; Jenny Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :våld i nära relation; arbetsplats; chefer; organisationskultur; tillit;

  Sammanfattning : Våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem som har allvarliga och långtgående konsekvenser både för individer och organisationer. Således har chefer en central roll i hanterandet av problematiken på arbetsplatsen. Det finns dock begränsat med forskning om just chefers upplevelser kring problematiken. LÄS MER

 4. 4. Utmattning eller hjärntrötthet? En explorativ studie på gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Holm; Amy Danielsson Chalom; [2021]
  Nyckelord :Stress; ungdomar; KEDS; MFS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har uppmärksammat en ökning av stressrelaterade symtom hos svenska skolungdomar. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det vinster i riktade insatser till denna grupp, inte minst för gymnasieelever som står nära inträde till arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. TAKKsam högläsning i förskolan : Två enkätstudier om pedagogers teckenstödda högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ölund; Ulrika Holm; [2021]
  Nyckelord :Förskola; TAKK; högläsning; teckenstöd; digitala böcker;

  Sammanfattning : Att högläsning är viktigt håller de flesta med om, men hur erbjuds detta till de barn som är i behov av teckenstöd? Högläsning har bevisade effekter på barns språkutveckling och allra mest effektiv är den när den är interaktiv, alltså att den vuxna läser med barnet istället för till (Wauters & Dirks, 2017, s. 243). LÄS MER