Sökning: "Emma Hortlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Hortlund.

  1. 1. Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie : People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Emma Hortlund; Caroline Vesterberg; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. LÄS MER