Sökning: "Emma Hultgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Hultgren.

 1. 1. Vårdnadshavaren – en del av helheten : En studie kring vårdnadshavares uppfattning om specialpedagogens yrkesroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sandra Hultgren; Emma Ängskog; [2017]
  Nyckelord :förväntningar; kunskap; samarbete; specialpedagog; uppfattning; vårdnadshavare; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares uppfattning om specialpedagogens yrkesroll. Vårdnadshavare ska enligt styrdokument ges möjlighet till delaktighet och ha inflytande över sina barns utbildning (Skolverket 2017) Vi beskriver vårdnadshavares uppfattningar samt lyfter fram vilka förväntningar vårdnadshavare har på specialpedagogens yrkesroll och slutligen vårdnadshavares uppfattningar om vad som krävs för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete. LÄS MER

 2. 2. ”Nu tog jag hans barn, vad ska han göra med mina?” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socialsekreterare inom Barn och familj.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Andersson; Torbjörn Sjölin; [2017]
  Nyckelord :Social worker; child protective service; threat and violence; social construction; social cognition; well-being; understanding and experience; child´s best; Socialsekreterare; Barn och familj; hot och våld; social konstruktion; social kognition; välbefinnande; förståelse och upplevelse; barnets bästa;

  Sammanfattning : Title:” Now I took his child, what will he do with mine?” A qualitative study on threat and violence aimed at social workers within child protective service. Authors:  Emma Andersson and Torbjörn Sjölin. Supervisor:  Peter Hultgren. Assessor: Barzoo Eliassi. LÄS MER

 3. 3. Den svenska ledarskapsdiskursens påverkan på chefers uppfattning om ledarskapsrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emma Fredh; Anna Hultgren; [2014]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsroll; ledarskapsdiskurs; medarbetarorientering;

  Sammanfattning : Sammanfattning: En kvalitativ studie som har syftat till att undersöka hur chefer, positionerade vd och verksamhetschef uppfattar sin ledarskapsroll. Resultatet visade att cheferna hade en enad bild av vad ledarskap är och vad som ingår i deras roll. Uppfattningarna gick i enighet med den rådande ledarskapsdiskursen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Spädbarns smärtupplevelse lindras av föräldradelaktighet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Karin Hultgren; Emma Johansson; Johanna Lundberg; [2013]
  Nyckelord :Spädbarn; smärtupplevelse; föräldradelaktighet;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrundInnan 90-talet betraktades spädbarn inte kunna känna smärta. Idag finns annan förståelse för att spädbarn känner smärta och att spädbarn uppfattar större smärta än vuxna vid samma smärtstimuli. Föräldrar och spädbarn bildar ett system där föräldra är spädbarns trygga bas. LÄS MER