Sökning: "Emma Jacobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Emma Jacobsson.

 1. 1. Individuell digital hälsovägledning; Vilka faktorer är viktiga för att det ska fungera? : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma-Gill Macdonald Jacobsson; Matilda Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :hälsopromotion; digital hälsa; individuell vägledning; coachning; personlig relation; individanpassning; flexibilitet; tillgänglighet; self-efficacy;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter av individuell coachning undersöka vilka faktorer som kan vara viktiga för en fungerande individuell digital hälsovägledning. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ metod utifrån fokusgrupper med totalt tio deltagare, fördelat i tre grupper, där de diskuterade frågor utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 2. 2. Digital bevisning : En definition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emma Jacobsson; Ebba Andersson Wistad; [2021]
  Nyckelord :Digital evidence; IT-forensic; Anti-computer forensics; Digital bevisning; Digitala bevis; Anti-forensik; IT-forensik;

  Sammanfattning : The digitalization of society has contributed to a more convenient lifestyle for the Swedishpopulation. Our everyday life includes digital technology that saves information about us and our actions from digital devices. Collected digital information can be admissible as evidence in a legal process. LÄS MER

 3. 3. Det digitala företeget : En fallstudie om kommunikation, sammanhållning och kunskapsdelning på ett digitalt IT-konslutföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sanna Jacobsson; Emma Grundin; [2021]
  Nyckelord :Digitalt företag; Kommunikation;

  Sammanfattning : Digital workplaces are more relevant today than ever before. The digitization has provided organizations with a number of possibilities, and eliminates the geographical limitations that previously has existed. LÄS MER

 4. 4. Digitala skrivprocesser - Hur skrivundervisning i svenska utformas för digitala skrivverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Olivia Eriksson; Emma Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :processorienterad skrivundervisning; digitala skrivverktyg; analogt skrivande; mellanstadiet; digital kompetens;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur mellanstadielärare utformar processorienterad skrivundervisning för digitala skrivverktyg i svenska samt vilka möjligheter och begränsningar detta medför. I bakgrunden behandlas begreppen skrivprocess och digital skrivprocess samt likheterna och skillnaderna mellan dem. LÄS MER

 5. 5. Mot hållbarhet och cirkuläritet i verksamheter: : En kvalitativ studie om implementering och utveckling av cirkulärekonomiska affärsmodeller i företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Jacobsson; Emma Uhrlander; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Green Supply Chain Management; Drivers; Barriers; Implementation methods; Performances.; Cirkulär Ekonomi; Green Supply Chain Management; Drivkrafter; Hinder; Implementeringsmetoder; Resultat.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar dilemmat med ett konsumtionssamhälle som präglas av en linjär ekonomi och de negativa konsekvenserna det medför. Välstånd är i många fall starkt förknippat med en ekonomisk tillväxt vilket främjas av ett konsumtionssamhälle. Samtidigt kan inte ekonomin fortsätta växa i all framtid utan att miljön tar skada. LÄS MER