Sökning: "Emma Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden Emma Johansson.

 1. 1. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 2. 2. Reversibel hylla för badrum

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Karlberg; Ellinor Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förvaring i badrum är ett ständigt aktuellt område, speciellt för barnfamiljer och andra större hushåll. Många upplever att det kan bli trångt och att det är svårt att få plats med sina hygienprodukter, vilket ofta leder till att de hamnar på badrumsgolvet. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefen i digital transformation : En fallstudie om hur mellanchefer driver digital transformation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Johansson; Adam Ryner; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; middle managers; change management; digitalisation; change processes; change agents; Digital transformation; mellanchefer; förändringsledning; digitalisering; förändringsprocesser; förändringsagenter;

  Sammanfattning : Background: Research in digital transformation has previously focused on understanding top management and operational roles but the role of middle management has rarely been examined. This despite several studies showing that the middle manager has a central role in change processes. LÄS MER

 4. 4. Familjers erfarenheter av att ha ett barn som vårdas palliativt : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elisabeth Johansson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Families experience; palliative care; pediatric nursing; strategies; Erfarenheter familj; palliativ vård; omvårdnad av barn; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt familjemedlemmars erfarenheter upplevs det som en svårare situation när ett barn i familjen är i behov av palliativ vård jämfört med en vuxen person. Ett barn som är i ett livshotande tillstånd kan medföra stora förändringar i relationerna i familjen, då rollerna i familjen ändras och konflikter i familjen kan uppstå. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Onshore Transportation Methods for Captured CO2 between Facility and Harbour in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Emma Johansson; Vilborg Pétursdóttir; [2021]
  Nyckelord :CCS; Economic cost; Transportation; Truck; Pipeline; CCS; Ekonomisk kostnad; Transport; Lastbil; Rörledning;

  Sammanfattning : Carbon capture and storage (CCS) is a method to reduce the emission of CO2 into the atmosphere. Stockholm Exergi is a Stockholm based company with combined heat and power (CHP) plants in various places around the city and are currently investigating the possibilities to implement CCS on their CHP plant Högdalenverket. LÄS MER