Sökning: "Emma Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade orden Emma Johansson.

 1. 1. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 2. 2. Familjers erfarenheter av att ha ett barn som vårdas palliativt : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elisabeth Johansson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Families experience; palliative care; pediatric nursing; strategies; Erfarenheter familj; palliativ vård; omvårdnad av barn; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt familjemedlemmars erfarenheter upplevs det som en svårare situation när ett barn i familjen är i behov av palliativ vård jämfört med en vuxen person. Ett barn som är i ett livshotande tillstånd kan medföra stora förändringar i relationerna i familjen, då rollerna i familjen ändras och konflikter i familjen kan uppstå. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Onshore Transportation Methods for Captured CO2 between Facility and Harbour in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Emma Johansson; Vilborg Pétursdóttir; [2021]
  Nyckelord :CCS; Economic cost; Transportation; Truck; Pipeline; CCS; Ekonomisk kostnad; Transport; Lastbil; Rörledning;

  Sammanfattning : Carbon capture and storage (CCS) is a method to reduce the emission of CO2 into the atmosphere. Stockholm Exergi is a Stockholm based company with combined heat and power (CHP) plants in various places around the city and are currently investigating the possibilities to implement CCS on their CHP plant Högdalenverket. LÄS MER

 4. 4. Chefens jävla ansvarsområde : En studie om hälosfrämjande arbete inom äldreomsorgen ur ett mallanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; Health promotion work; elderly care; head of unit; KASAM; Socialt arbete; hälsofrämjande arbete; äldreomsorg; mellanchefer; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka mellanchefers upplevelse av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Materialet omfattar semistrukturerade intervjuer med sex mellanchefer som alla är verksamma inom äldreomsorgen. Vår valda metod är kvalitativ undersökning och analysen av data gjordes genom kategorisering. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER