Sökning: "Emma Jonsson göteborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Jonsson göteborg.

  1. 1. Framtidens föräldrakontakt ­Internet som ny kanal mellan hem och skola

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Emma Mabäcker; Carolina Jonsson; [2007]
    Nyckelord :föräldrakontakt; Internet; relation; kommunikation;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka nya former för kommunikation Internet kan erbjuda mellan hemoch skola och vad det kan innebära för relationen dem emellan. Våra frågeställningar är: Vilka nya kontaktvägarhar Internet öppnat upp för? Hur utnyttjar skolorna Internet i sin kommunikation med hemmen? Vilka för- ochnackdelar finns med Internet som kontaktväg mellan skola och hem? Vad innebär det för skolans och lärarnasrelation till sin omgivning?Vår undersökning bygger på en allmän kartläggning av hemsidorna till samtliga kommunala grundskolor iGöteborg som har upp till år nio på sina skolor. LÄS MER