Sökning: "Emma Kajbic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Kajbic.

  1. 1. VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linnéa Blixt; Emma Kajbic; [2023-03-15]
    Nyckelord :Barn i livets slutskede; hanterbarhet; pediatrisk palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. LÄS MER