Sökning: "Emma Kyrö Cakmak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Kyrö Cakmak.

  1. 1. Rätten till ett meningsfullt liv : En litteraturstudie om hur äldre personer utan kognitiva sjukdomar upplever livet på vårdhem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Isa Persson; Emma Kyrö Cakmak; [2023]
    Nyckelord :Nursing homes; Residents experiences; Quality of Life; Person-centred care; Autonomy; Vårdhem; Boendeupplevelser; Livskvalitet; Kognitivt intakt; Personcentrerad vård; Autonomi;

    Sammanfattning : Tidigare forskning presenterar skillnader i upplevelsen av vilka faktorer som är viktiga för en god vårdkvalitet mellan vårdpersonal och personer på vårdhem. Av den anledningen är det viktigt att sammanställa erfarenheter från de boende för att få en helhetsbild och utveckla ett personcentrerat omvårdnadsarbete på äldreboenden. LÄS MER