Sökning: "Emma Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden Emma Larsson.

 1. 1. Mikroföretags arbete med informationssäkerhet - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emma Johansson; Michelle Olsson Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mikroföretag; Informationssäkerhet; CIA-triaden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För företag är information en viktig tillgång, varav informationssäkerhet är en angelägenhet för alla företag oavsett företagsstorlek. Även mikroföretag drabbas av cyberattacker, men i jämförelse med större företag har de begränsat med resurser att allokera till informationssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. "...man vet att barnen har det jävligt" : En studie om socialsekreterares upplevelser av gråzonen mellan frivillighet och tvång utifrån 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Larsson; Tora Almström; [2022]
  Nyckelord :gråzon; mellantvång; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, socialsekreterare upplever gråzonen mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser med stöd av 2§ lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), samt hur socialsekreterare resonerar kring ett utvidgat mellantvång och dess betydelse för socialsekreterarens handlingsutrymme. Då forskningsfrågan berör och eftersträvar förståelse för upplevelser och resonemang har hermeneutik använts som vetenskapsteoretisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Grundskolekuratorers självskattade kunskap och kompetens kring suicidalitet och suicid hos barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emelie Nilsson; Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Children; Competence; Counselor; Knowledge; School; Suicidality; Suicide; Barn; Kompetens; Kunskap; Skolkurator; Suicid; Suicidalitet;

  Sammanfattning : I Sverige dör i genomsnitt 22 barn under 18 år i suicid årligen, varav en handfull är under 15. För att motverka suicidalitet och suicid bland barn krävs att viktiga samhällsaktörer har kunskap och kompetens att agera kring problematiken. LÄS MER

 4. 4. Blyga barns delaktighet i förskolans verksamhet : Pedagogers syn på blyghet samt pedagogers strategier för ökad delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Rebecca Åström; [2022]
  Nyckelord :Blyg; blyga barn; delaktighet; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger pratar om blyga barn i förskolans verksamhet, samt att ta reda på hur pedagoger uttrycker att de arbetar för att se till att de blyga barnen får den delaktighet de har rätt till. Tidigare forskning visar på att det finns brister i arbetet med blyga barns delaktighet i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelse av fysisk aktivitet i relation till hälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Isaksson; Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Kvalitativ studie; Träning; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bibehålla en god hälsa är det viktigt för äldre personer att vara fysiskt aktiva. Endast något fler än hälften av personer över 65 år uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per vecka. LÄS MER