Sökning: "Emma Leifler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Leifler.

  1. 1. Från elev till ett ärende. En fallstudie av elevärendeprocessen.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Leifler; Irma Johansson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med vår studie är att beskriva initieringsfasen i en skolas utvecklingsarbete kring en utvecklad elevhälsa. Vi tittar närmare på hur skolans hantering av elevärenden ser ut i nuläget, för att få en förståelse av vad som sker i processen, från elev till ärende. LÄS MER