Sökning: "Emma Lindh"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emma Lindh.

 1. 1. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters upplevelse av att arbeta i ett team - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; Emma Lindh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan konventionell utstryksmetod och vätskebaserad ThinPrepmetod vid preparering av etanolfixerade exsudat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Emma Andersson; Andréa Lindh; [2018]
  Nyckelord :Ascites; Cytology; Pleura effusion; ThinPrep®; Acetic acid; Ascites; Cytologi; Pleuravätska; ThinPrep®; Ättiksyra;

  Sammanfattning : Vid cytologisk bedömning av celler i exsudat kan olika metoder användas vid preparering. Vid konventionell utstryksmetod stryks provet ut manuellt på objektglas medan vätskebaserad ThinPrepmetod preparerar provet i en automatiserad process. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Vasamuseet i Stockholm

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; Ida Roslund; Gabriel Larsson; Emma Lindh; [2018]
  Nyckelord :Museum; Vasamuseet; Fire safety evaluation; Critical values; Fire simulation; FDS; Evacuation simulation; Pathfinder; Evacuation; @RISK; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate the fire safety at Vasamuseet on Djurgården in Stockholm. The museum has twelve floors and consists of the ship hall including large and small exhibitions, a restaurant, a gift shop, and areas for staff. In this report, the focus is the ship hall expanding from the 2nd floor to the 7th floor. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares arbete kring barns delaktighet och inflytande i högläsning : En intervjustudie om fem förskollärares reflektioner utifrån VSR

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonna Hultman; Emma Lindh; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Högläsning; Inflytande; Interaktiv; Literacy;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ger barn möjlighet till delaktighet och inflytande i samband med högläsning. För att genomföra undersökningen valdes metoden VSR (video self-reflection) i kombination med semistrukturerad intervju där fem förskollärare från två olika kommuner deltog. LÄS MER