Sökning: "Emma Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Emma Lindström.

 1. 1. Att vara eller att inte vara : En kvalitativ studie om nyexaminerade juriststudenters syn på anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Lindström; Nino Osmanagic; [2022]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; kapitalformer;

  Sammanfattning : The concept of employability is being discussed much more frequently, and the demands to achieve it have increased throughout the years. Most notably, the responsibility for creating employability has shifted from being in the hands of society - to depend on the individual. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Lindström; Elin Roshed; [2022]
  Nyckelord :Cancer; Children; Experience; Parents; Treatment; Barn; Behandling; Cancer; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 400,000 barn världen över i cancer. I Sverige får ungefär 350 barn och ungdomar under 18 år en cancerdiagnos. I samband med att barn får cancerbehandling påverkas föräldrarna på många olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Den sociala konstruktionen av ålder och kompetens i förskolan : En diskurspsykologisk analys av pedagogers porträtteringar av 1-3 åringars kompetens

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Lindström Pettersson; Emma Herstorp Rönn; [2022]
  Nyckelord :Children s competence; age; subject position; interpretation repertoire; discourse psychology; children s view; preschool; didactics; approach; education; Barns kompetens; ålder; subjektsposition; tolkningsrepertoar; diskurspsykologi; barnsyn; förskola; didaktik; förhållningssätt; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera sociala konstruktioner av 1-3 åringars ålder och kompetens, genom att analysera hur pedagoger porträtterar de yngsta barnen. Detta görs genom diskurspsykologisk analys av pedagogers uttalanden i samtal om omsorg och undervisning, utifrån studiens tre frågeställningar; Hur talar förskollärare och barnskötare om 1-3 åringars kompetens? Vad framställs som sanningar om 1-3 åringars kompetens? Vilja subjektspositioner tillskrivs 1-3 åringar? Diskurspsykologi har agerat som både epistemologisk och metodologisk utgångspunkt i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Är det där en åsna? : En studie av estetiska lärprocesser i ett ämnesöverskridande arbete mellan bild och religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2022]
  Nyckelord :subject integration; interdisciplinary collaborations; the subject of art; aesthetic learning;

  Sammanfattning : Subject integration between art and the school's other subjects is something that is often highlighted as positive. But Lindström (2012) emphasizes that there is a problem with talking unspecified about aesthetics in school and can lead to a neglect of the qualifications needed to integrate art, crafts and design with the school's "academic subjects". LÄS MER

 5. 5. 1177 med digitala hjälpmedel för syn-nedsättningar : Hur väl förberedd är 1177 för användare med digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Victor Lyttbacka Kling; Emma Lindström; [2022]
  Nyckelord :1177; digital availability; digital aids; visual impairment; screen reader; 1177; digital tillgänglighet; digitala hjälpmedel; synnedsättning; skärmläsare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentliga tjänster som 1177 har via ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” krav på att de ska vara tillgängliga for alla i Sverige oavsett funktionsvariationer. Men hur bra fungerar en tjänst som 1177 for en målgrupp med grövre synnedsättningar och behov att använda digitala verktyg för att använda 1177? Det här arbetet vill undersöka det med de har två fragorna: Vilka synpunkter har de med synnedsättning om 1177? och Hur är deras upplevelser jämfört med de krav från “Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” som ställs på 1177? via en fallstudie. LÄS MER