Sökning: "Emma Ljungstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Ljungstrand.

  1. 1. Fashion 2.0 - Svensk modebevakning i den digitala tidsåldern

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victor Helmre; Louise Livijn; Emma Ljungstrand; [2011]
    Nyckelord :Disruptiv Innovation; digitalisering; marknadsposition; modemagasin; modebloggar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen ämnar ge svar på om det idag har skett ett ompositionering av modemagasinens ställning på marknaden med hänsyn till modebloggarnas utbredning - i ljuset av den digitalisering som i dagsläget påverkar branschen. Metod: I denna uppsats återfinns både kvalitativ och kvantitativ metod. LÄS MER