Sökning: "Emma Louise Pettersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Louise Pettersson.

 1. 1. Möter bankerna en annorlunda framtid? : -En kvalitativ studie om hur digitaliseringens utveckling har påverkat banken och dess fysiska kontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Wegerman; Louise Synnes; Martin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Bankkontor; online banking; digitalisering; digitala tjänster; bankernas framtid;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Möter bankerna en annorlunda framtid?” Datum: 26 maj, 2016 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare:Martin Johansson                Louise Synnes                     Emma Wegerman25 februari 1993                 26 augusti 1993                   29 mars 1993 Titel: Möter bankerna en annorlunda framtid? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bankkontor, online banking, digitalisering, digitala tjänster, bankernas framtid. Frågeställning: Hur har digitaliseringen av banktjänster påverkat de fysiska bankkontoren? Hur påverkas bankerna ekonomiskt av nedläggningen av bankkontoren? Hur tror bankerna att den fortsatta utvecklingen av online banking kommer påverka bankernas framtid? Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse om hur den digitala utvecklingen av bankens tjänster och produkter påverkar de fysiska bankkontoren samt hur bankerna tror hur branschens framtid ser ut. LÄS MER

 2. 2. E-böcker på bibliotek : En studie av e-boksdebatten med folkbiblioteken i fokus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Louise Pettersson; Emma Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kombinerad ledarutveckling : En kvalitativ studie om chefers uppfattningar av ledarutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Eliasson; Louise Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Pedagogik; Ledarutveckling; Chef; Formell ledarutbildning; Informellt lärande;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsens syfte är att undersöka och analysera formella chefers uppfattningar av deras individuella ledarutveckling. Inom ramen av syftet fokuserar vi på uppfattningar av hur formell ledarutbildning respektive informellt lärande påverkar ledarutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. "Jag har också..." : Elevers möte med skönlitterära texter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Pettersson; Charlotta Hambre; [2008]
  Nyckelord :elever tidigare år; gemensam läsning högläsning; skönlitteratur; erfarenheter; samtal.;

  Sammanfattning : Abstract Vårt examensarbete belyser hur barn möter och samtalar kring läsning av skönlitterära texter, samt hur deras egna erfarenheter kommer till uttryck genom samtal vid skönlitterär läsning. Vi tar vår utgångspunkt ur John Deweys (1859-1952) teorier om kunskap och lärande och Louise M. LÄS MER

 5. 5. "Det är slutbetyget i nian som gäller." En intervjustudie om hur några lärare arbetar med bedömning och betygssättning i förhållande till kursplaner och betygskriterier i biologi.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Pettersson; Louise Gunnarsson; [2007]
  Nyckelord :Bedömning; betygssättning; lokala kursplaner; biol;

  Sammanfattning : SammanfattningSkolverket har formulerat nationella kursplaner och betygskriterier som samtliga lärare är skyldiga att följa i sittarbete. Varje skola har sedan möjligheten att utforma lokala kursplaner för att konkretisera de nationella. På såsätt kan de underlätta lärarnas arbete och klargöra för eleverna hur de kan nå kunskapsmålen. LÄS MER