Sökning: "Emma Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Emma Lundberg.

 1. 1. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 2. 2. Att leva på gränsen - en litteraturstudie om kroniskt njursjuka patienters upplevelse av att vara beroende av hemodialys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophia Lundberg Tunå; Emma Svedu; [2018]
  Nyckelord :Hemodialys; Mellanmänskliga relationer; Patient; Personcentrerad vård; Upplevelse; Experience; Hemodialysis; Human-to-human relationship; Patient; Patient centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemodialys är en livslång behandling av njursvikt som är en allvarlig kronisk sjukdom. Hemodialyspatienter har frekventa möten med sjuksköterskor och utvecklar ofta en nära kontakt som kan sträcka sig över flera år. Sjuksköterskan behöver arbeta personcentrerat för att främja patienternas hälsa. LÄS MER

 3. 3. "Låt alla folk vara herrar i sina egna hus" - En analys av Sverigedemokraternas kärnideologiska förändring 2005-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Törnblom; Carl Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; populistiskt högerradikala; nativism; Mudde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2007 publicerade statsvetaren Cas Mudde en bok där han definierade partifamiljen benämnd populistiskt högerradikala på basis av tre kärnideologiska kännetecken: nativism, auktoritarianism och populism. I boken klassificerades Sverigedemokraterna som tillhörande denna partifamilj. LÄS MER

 4. 4. Innanför murarna. En kvalitativ studie av hur fängelsepräster hanterar arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Lundberg; [2017-02-27]
  Nyckelord :coping; religious coping; prison chaplain; religion in prison; stress;

  Sammanfattning : This study examines how prison chaplains from the Church of Sweden feel abouttheir work environment and how they cope with work related stress. The aim of thestudy is to see if they use any religious coping strategies. To identify differentstrategies Pargament´s theory about religious coping has been used. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogik från en verklighet- ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola, Special education in a real setting- A development application on a specific high school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Lundberg; Carin Hansson; [2017]
  Nyckelord :ansvar; extra anpassningar; förståelse; handledning; pedagogiskt kapital; kategoriskt perspektiv; samtal; tillgänglig undervisning; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet var att få förståelse för den skolsituation som en klass på en gymnasieskola befann sig i. Situationen som kännetecknade klassen var ohållbar och miss-gynnsam, med flertalet elever som riskerade att inte nå kunskapskrav och mål. LÄS MER