Sökning: "Emma Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Emma Magnusson.

 1. 1. “Två lärare på en hel klass ser mer än en lärare på en halv klass” : En kvalitativ studie om vilket arbetssätt högstadielärare anser passa bäst i undervisning av idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Wahlström; Emma Magnusson; [2021]
  Nyckelord :tvålärarsystem; enlärarsystem; likvärdig undervisning; sambedömning;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras och presenteras vad idrottslärare på högstadiet anser att arbetssätten enlärarsystem och tvålärarsystem har för olika för och nackdelar, samt om den likvärdiga undervisningen i ämnet påverkas av huruvida lärare väljer att bedriva sin undervisning. Trots att läraryrkets påfrestningar fortsätter att öka så väljer majoriteten av skolor att bibehålla ett enlärarsystem inom skolverksamheten, även om ett tvålärarsystem både kan ge lärare större förutsättningar till att undvika långtidssjukskrivningar, skapa trygghet vid bedömning och minimera en orättvis skolgång för eleverna. LÄS MER

 2. 2. Leva med bröstcancer & upprätthålla en normativ kvinnokropp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Elin Magnusson; Emma Persson; Sandgren Lina; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; experiences; feelings; suffering; Bröstcancer; känslor; lidande; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den främsta dödsorsaken bland yngre kvinnor världen över. Insjuknande av bröstcancer i ung ålder kan ge konsekvenser som tidig menopaus, infertilitet och förändrat utseende vilket kan öka risken för psykisk ohälsa. Yngre kvinnor med bröstcancer kan uppleva livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. LÄS MER

 3. 3. Annebergsskolan - en undersökning av normkritiska pedagogiska rum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emma Vehmaa Arnberg; [2020]
  Nyckelord :norm-critical pedagogy; feminist pedagogy; normkritisk arkitektur; pedagogik; pedagogy; public pedagogy; feministisk arkitektur; Actor Network Theory; ANT; aktant och nätverk; Herman Hertzberger; klustrande arkitektur; clustering architecture; normkritisk pedagogik; feministisk pedagogik; allmän pedagogik; Jesper Magnusson; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The thesis investigates how a norm-critical perspective on learning can impact the architectural design, and the aim is not to challenge the school as a form but to mediate a more supportive learning environment. The norm-critical, feminist and public pedagogy highlights the necessity of change towards collective learning with the individual in mind that includes introvert and extrovert personalities as well as active and passive activities, challenging existing norms and acknowledge that pedagogic environments surround us and affect our everyday life and development as individuals in society. LÄS MER

 4. 4. Hälsa och hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa : En enkätstudie med lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Health; KASAM; Pathogenic; Salutogenic; Hälsa; KASAM; Patogen; Salutogen;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvantitativ undersökning med syftet att undersöka hur synen på hälsa skiljer sig mellan yrkesverksamma idrottslärare i landet. En jämförelse gjordes också på basis mellan kön, ålder och examinationsår. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i livets slutskede : Anhörigas upplevelse av känslomässigt stöd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Magnusson; Sabina Nygårds; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER