Sökning: "Emma Malm"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Emma Malm.

 1. 1. Rättstillämpningen av principen om barnets bästa i LVU-mål : En kvalitativ studie om förvaltnings- och kammarrätters rättstillämpning utifrån ett genusrättsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alice Wende; Emma Malm; [2023]
  Nyckelord :the principle of the best interests of the child; children and young people; LVU; 3§ LVU; gender norms; girls and boys; administrative courts and courts of appeals; application of the law; social construction; social work.; principen om barnets bästa; barn och unga; LVU; 3§ LVU; könsnormer; flickor och pojkar; förvaltningsrätter och kammarrätter; rättstillämpning; social konstruktion; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Based on society's established norms, girls and boys are expected to behave differently. Certain behaviours are also differently accepted due to gender. LÄS MER

 2. 2. Kul men ful : En jämförelse mellan humoristiska och traditionella vinetiketter och dess påverkan på köpintention och upplevda värde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Clara Malm; Emma Mackenhauer Olsen; [2023]
  Nyckelord :wine labels; packing design; humor psychology; humor in advertising; color psychology;

  Sammanfattning : Bakgrund: På senare tid har vissa dryckesföretag börjat frångå det som kallas traditionell design av vinetikett. De har istället börjat anamma en mer modern design med humoristiska och utstickande element på vinetiketterna. Men det finns delade meningar om hur konsumenter reagerar, värderar och påverkas av humoristiska vinetiketter. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning for Early Prediction of Pneumothorax in the Intensive Care Unit

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Malm; [2022]
  Nyckelord :machine learning; deep learning; pneumothorax; intensive care unit; onset prediction;

  Sammanfattning : By taking advantage of the increasing amount of available electronic health data, applications of machine learning in the intensive care unit have the potential to improve medical diagnostics and risk stratification. This thesis proposes an approach for early onset prediction of pneumothorax with such technique, using time series data extracted from a clinical database. LÄS MER

 4. 4. Att vara kvinna i männens värld : En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Malm; Filip Olsson; Emma Stillerfelt; [2021]
  Nyckelord :Male dominated occupations; male dominated industry; gender segregation; gender equality; female; male; career obstacles; career development; Mansdominerat yrke; mansdominerad bransch; könssegregering; genus; jämställdhet; kvinnor; män; karriärmässig utveckling; karriärhinder; mansnorm; sexism; organisationskultur;

  Sammanfattning : Titel: Att vara kvinna i männens värld- En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken Frågeställning: Vilka karriärhinder upplever kvinnor inom mansdominerade yrken?  Syfte: I följande arbete ämnar vi identifiera hinder för karriärmässig utveckling för kvinnor inom  mansdominerade yrken, för att skapa förutsättningar för organisationer att bygga bort dessa hinder.  Metod: Studien har en induktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Freja Herlöfsson; Emma Malm Grip; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; Stigma; Substansbrukssyndrom; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en vanligt förekommande sjukdom som kan orsaka både somatisk och psykisk ohälsa. Det råder en stigmatisering av personer med substansbrukssyndrom i samhället och det finns därför en risk att dessa patienter upplever ett negativt bemötande inom hälso- och sjukvården. LÄS MER