Sökning: "Emma Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Emma Martinsson.

 1. 1. Att styra externa leverantörer mot hållbarhet - en studie av hållbarhetsrapportering inom den svenska mode- och textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Camén; Emma Martinsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain management; mode- och textilindustrin; leverantörer; försörjningskedjan; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mode- och textilindustrin är resursintensiv och genererar en negativpåverkan på likväl miljö som människor. Företagens intressenter efterfrågar idag ett ökathållbart ansvarstagande genom samtliga steg i försörjningskedjan, men det finns enkomplexitet i att styra externa leverantörer i enlighet med företagens hållbara riktning. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers arbete med kost i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers åsikter kring att arbeta med kost i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Måltidskunskap;

  Sammanfattning : The preschool is considered an important arena for promoting a healthy lifestyle. Children spend the majority of their day in the preschool and lifestyle patterns are established at an early age that usually last a lifetime. LÄS MER

 3. 3. EN ENAD PROFESSION? En analys av hur arbetsterapi beskrivs via vårdenheters hemsidor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Sofia Svenson; Julia Martinsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; Profession; Internet; Paradigm; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund Författarna hade ett antagande om att arbetsterapi var ett okänt område för många samt att många yrkesverksamma arbetsterapeuter hade svårt att enkelt förklara vad deras yrke innebar. Professionsförbunden World Federation of Occupational Therapists och Sveriges Arbetsterapeuter riktar sig till yrkesverksamma och blivande arbetsterapeuter. LÄS MER

 4. 4. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lydia Martinsson; Emma Öhrling; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; dialog; fysisk planering; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : FN:s barnkonvention belyser barns rätt att höras i frågor som rör deras livsmiljö, trots detta får barn sällan sin röst hörd i planeringsprocesser som gäller den fysiska miljön. Vi planerare försöker i många fall utgå från ett barnperspektiv vid planering av barns utemiljö, vilket innebär att vi försöker se världen utifrån barnets synvinkel. LÄS MER

 5. 5. To evaluate fire properties of a facade : - a study on semi natural test methods

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Facade; Facades; Test method; Test methods; Fire properties; Hazards; Fire spread; Fasad; Fasader; Testmetod; Testmetoder; Brandegenskaper; Risker; Brandspridning;

  Sammanfattning : Due to an increase in the number of large-scale façade fires around the world the interest in the fire hazards of façades has also increased. The hazards of such fires have been acknowledged since earlier and many different test methods have therefore been developed to enable evaluation of the fire properties of wall assemblies. LÄS MER