Sökning: "Emma Moberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Emma Moberg.

 1. 1. Stödja mammor under amningsstarten : En webbaserad enkätundersökning om mammors erfarenheter av amningsstöd på BB

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Moberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding facilitation; Breastfeeding information; Midwife; Postnatal ward; Amning; Amningsinformation; Amningsfrämjande; Barnmorska; Eftervård;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mammors erfarenheter av amningsstöd på BB.Metod och Material: Webbaserad tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterier; mammor som fått barn och vårdats på en specifik BB-avdelning i Mellansverige under åren 2019–2021 samt valt att amma. Enkäten bestod av 60 slutna frågor och 5 fritextfrågor. LÄS MER

 2. 2. Nudging - Mindre är mer : En experimentell studie ur ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Moberg; Emma Sardal; [2020]
  Nyckelord :Nudge; nudging; beslutsarkitektur; påträngandegrad; offentlig avsändare; privat avsändare; konsumentattityd; antagande av nudge.;

  Sammanfattning : Nudge syftar till att knuffa individer till att ta val som är i enlighet med deras välmående genom att göra förändringar i den miljö inom vilken individen tar beslut. För att få människor att ta särskilda beslut kan nudge delas in i låg och hög påträngandegrad baserat på hur stor graden av påträngande är på individens autonomi. LÄS MER

 3. 3. Ursäkta, hur vill hon bli bemött? : Kvinnor med utmattningssyndroms upplevelser av bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mickey Brovall; Emma Moberg; [2020]
  Nyckelord :Autobiographies; burnoutsyndrome; experiences; treatment in care; women; Bemötande i vården; kvinnor; självbiografier; utmattningssyndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utmattningssyndrom (UMS) är ett folkhälsoproblem, överrepresenterat av kvinnor. Patientgruppen tenderar att mötas av misstro i vården. Patienterna befinner sig ofta i kris och har svårt att acceptera sin situation. Sjukdomstillståndet innefattar oftast skam och skuld. LÄS MER

 4. 4. A Cultural Landscape: Økern

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emma Moberg; [2020]
  Nyckelord :Cultural landscape; transformation; oslo;

  Sammanfattning : The project analyses a cultural landscape and depicts the layers of culture, urbanity and making in its previous alterations. The proposal considers Økern, a post-industrial area north east of Oslo, due for a large densification process, becoming part of the central city. LÄS MER

 5. 5. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER