Sökning: "Emma Näslund"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emma Näslund.

 1. 1. "Det går om vi gör det tillsammans." En innehållsanalys om framingens roll inom kriskommunikationen under covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Näslund; [2022]
  Nyckelord :crisis; crisis communication; framing; framing theory; framing effects; kris; kriskommunikation; framing; framing theory; frames; framing effects;

  Sammanfattning : In recent years, research has focused more on the importance of language in crisis communication instead of just developing frameworks and strategies. A phenomenon that has recently become a relevant part of this is Framing theory and how this tool can change individual behaviors in situations that require such input. LÄS MER

 2. 2. Ingjutna ventilationskanalers påverkan på luftljudsisolering i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emma Näslund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Good sound insulation is highly valued by Swedish tenants. To be able to achieve that, one must look at many aspects, such as room volumes, floor planes, flooring, but also what materials that are to be built with and how it ́s constructed.  The use of cast-in ventilation ducts in the load-bearing structures is a common method in Sweden. LÄS MER

 3. 3. "Ett fundamentalt jätteviktigt ämne" : En kvalitativ studie om de professionellas bild av den ämnesövergripande sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Wickman; Emma Näslund; [2021]
  Nyckelord :sexual education; interdisciplinary; upper school; teachers; school welfare officers; enthusiasts; Sexualundervisning; ämnesövergripande; högstadiet; lärare; skolkuratorer; eldsjälar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka professionellas syn på den ämnesövergripande sexualundervisningen samt vilka förutsättningar professionella har att skapa en jämställd och normkritisk sexualundervisning för unga på högstadiet. Studien önskade besvara följande frågeställningar; Vad anser professionella om att sex- och samlevnadsundervisningen ska ske ämnesövergripande? Vilka brister och styrkor ser professionella med dagens sex- och samlevnadsundervisning? Anser professionella att skolan arbetar normkritiskt i sex- och samlevnadsundervisningen för att motverka att normativa könsroller begränsar unga? Utifrån en kvalitativ metod utgår studien från sex semistrukturerade intervjuer med professionella i Mellansverige som undervisar i sex och samlevnad. LÄS MER

 4. 4. "Dessa barn har man särskilt mycket till låns" : En kvalitativ studie om familjehemsvården ur familjehems och familjehemssekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofi Ströander Venäläinen; Emma Lindgren; Mia Näslund; [2020]
  Nyckelord :familjehem; familjehemssekreterare; socialtjänst; familjehemsvård; biologiska föräldrar; barn i samhällsvård; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Barnkonventionen har blivit lag och det ställer högre krav på kommuner och socialtjänst att tillvarata barns rättigheter. Detta gäller i synnerhet barn i samhällsvård, där det sedan länge rapporterats om missförhållanden och brister. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med klockan i årskurs 1 : En analys av läromedel i matematik och av lärares erfarenheter kring undervisningen om klockan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Näslund; Emma Sörlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lågstadielärare arbetar med klockan samt hur läromedel i matematik behandlar klockan i årskurs 1. För att undersöka detta intervjuades lågstadielärare om deras arbete och en innehållsanalys av läromedel i matematik genomfördes. LÄS MER