Sökning: "Emma Nordekvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Nordekvist.

  1. 1. Identifiering av slöseri och undersökning av multipla takttider : En studie på ABB Robotics

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Emma Nordekvist; [2019]
    Nyckelord :Waste; non-value adding; lean; takt; capacity; Slöseri; icke värdeskapande; lean; takt; kapacitet;

    Sammanfattning : ABB Robotics är en av de största leverantörerna av industrirobotar på den globala marknaden. En av deras fabriker är belägna i Västerås där det här arbetet har utförts på slutmontaget av stora industrirobotar (SSIR). Slutmontaget är en taktad linje bestående av åtta stationer och en avsyning som slutstation. LÄS MER