Sökning: "Emma Palmqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Emma Palmqvist.

 1. 1. ”Ett legitimationsyrke innebär en garanti för klienten att man har rätt kompetens och utbildning för att fatta ett underbyggt beslut i ett svårt fall.” : -En kvalitativ studie om socionomprofessionen legitimitetsgrundande argument.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :Social workers; legitimacy; professionalization; professionalism; social work; Socionom; legitimering; professionalisering; professionalism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var ett undersöka hur socionomer framställs i facklig litteratur för att kunna belysa legitimitetsgrundade faktorer för socionomprofessionen. Studien har baserats på en kvalitativ innehållsanalys och använt sig av professionalism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om pedagogens syn på konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Hedblom; Frida Limani Palmqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att ta tillvara på all kompetens - en nödvändighet i framtidens byggande : En studie om kvinnor i byggbranschens produktionsområde

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emma Palmqvist; Sanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tid från symtomdebut till ankomst till sjukhus. : En registerstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Spets; Charlotte Palmqvist; [2013]
  Nyckelord :Akut hjärtinfarkt; Fördröjningstid; Ambulans;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka tiden från symtomdebut till ankomst till sjukhus hos patienter med akut hjärtinfarkt som fick en akut reperfusionsbehandling och om skillnad fanns i transporttid mellan ambulanstransport eller inte ambulanstransport samt undersöka skillnad mellan män och kvinnor. Syftet var också att undersöka hur stor del av populationen som ankom till sjukhus inom referensramen 90 minuter från symtomdebut. LÄS MER

 5. 5. “Alla som sjunger förstår ju att det är viktigt” : En studie om sångelevers tankar kring det sångtekniska begreppet stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Emma Palmqvist; Therese Olsson; [2013]
  Nyckelord :Stöd; andning; sångteknik; sång; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sångelever talar om sina uppfattningar om, och sitt arbete med, stöd. För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer med sex stycken sångelever på gymnasiets estetiska program med inriktning musik. LÄS MER