Sökning: "Emma Petersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Petersen.

  1. 1. Pedagogisk dokumentation i förskolan : En studie om hur sex pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Annika Matti; Emma Petersén; [2013]
    Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; förskolan;

    Sammanfattning : BakgrundPedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt angivet att pedagogerna är ålagda att kontinuerligt genomföra dokumentationer av verksamheten. LÄS MER