Sökning: "Emma Peterson Engelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Peterson Engelin.

  1. 1. Känslor som uppkommer hos personer med ätstörningar under behandlingen

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Maria Ha; Emma Peterson Engelin; [2019-08-16]
    Nyckelord :ätstörning; anorexia; bulimi; sjuksköterska; känslor; behandling;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är ett folkhälsoproblem som kan orsaka allvarliga komplikationer.Ätstörning är ett samlingsbegrepp som innefattar anorexia nervosa, bulimia nervosa ochhetsätning. Tillstånden som nämns i kandidatuppsatsen är Anorexia Nervosa och BulimiNervosa. LÄS MER