Sökning: "Emma Portar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Portar.

  1. 1. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
    Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

    Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER