Sökning: "Emma Söderlund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Emma Söderlund.

 1. 1. Särskilt begåvade elever: En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åse Bengtsson; Emma Kylhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Alli KlappExaminator: Göran SöderlundRapport nr: HT18-2910-285-SPP610Nyckelord: Särskild begåvning; Stödmaterial; DiskursSyfte:Syftet med denna studie är att belysa vilka innebörder som Skolverketsstödmaterial tilldelar särskilt begåvade elever utifrån hur innehållet är konstruerat och hur de särskilt begåvade eleverna framställs.Med utgångspunkt i syftet utgår studien utifrån följande frågeställningar:● Hur beskrivs särskilt begåvade elever i Skolverkets stödmaterial omsärskilt begåvade elever? Vilka diskurser framkommer på textnivå?● Hur skrivs de särskilt begåvade elevernas behov fram i Skolverketsstödmaterial om särskilt begåvade elever i den diskursiva praktiken?Teori & metod:Utgångspunkten för studiens teoretiska ansats är socialkonstruktivismen vilkendiskursanalys som forskningsteori kan anses grundas på. LÄS MER

 2. 2. Möten mellan patienter med HIV och sjukvårdspersonal : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Isabel Fri; Emma Söderlund; [2016]
  Nyckelord :HIV; Kommunikation; Kvalitativ litteraturstudie; Mötet; Patient; Sjukvårdpersonal; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus är en kronisk infektionssjukdom som bryter ner immunförsvaret. En obehandlad HIV leder till döden. Allmänhetens fördomar kring HIV påverkar den drabbade i form av diskriminering. LÄS MER

 3. 3. Läraren som ledare : En kvalitativ studie om några lärares syn på ledarskap i klassrummet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Hasselgren; Ida Söderlund; [2016]
  Nyckelord :Ledarskap; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att undersöka vilken betydelse lärares ledarskap i klassrummet har för elevers lärande. I studien har vi använt oss av strukturerade intervjuer med tio respondenter för att samla in information. LÄS MER

 4. 4. A Trajectory Towards Racism: Vraisemblance and Mascuilinity in T. C. Boyle's The Tortilla Curtain.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Emma-Sofie Söderlund; [2014]
  Nyckelord :vraisemblance; masculinity; male role; racism; gender; dominance; racism; power;

  Sammanfattning : Racism is undeniably an interesting and important theme in The Tortilla Curtain by T. C. Boyle, but exploring how the novel establishes vraisemblance and motivates the progression of events reveals another significant theme. LÄS MER

 5. 5. Avdragsgilla representationskostnader : Förtydligande av det omedelbara sambandet och det skäliga beloppet genom en argumentationsanalys

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emma Ekdahl; Marie Söderlund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER