Sökning: "Emma Schwerin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Schwerin.

  1. 1. An Effective Way of Transferring Knowledge : A Case Study of Knowledge Transfer

    Kandidat-uppsats, IHH, Företagsekonomi

    Författare :Andreas Jacobsson; Erika Schwerin; Emma Sundqvist; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER