Sökning: "Emma Sträng"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Sträng.

 1. 1. ”DÅ KÄNNER SIG ELEVEN LYCKAD NÄR HEN GÅR HEM FÖR DAGEN” : Fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sträng; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; samverkan; tydlighet; ADHD; AST;

  Sammanfattning : Skolverket skriver att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, skolan och fritidshemmet och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd. Samtidigt tyder forskning på att lärare i skolan upplever tidsbrist som ett hinder för detta samarbete och att stödet från kollegorna är det avgörande för att påverka elevernas lärande. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att vänta på en organtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Dahl; Emma Jönsson Sträng; [2009]
  Nyckelord :Patient; Emotional experience; Waiting; Organ transplantation; Adaptation; Support; Information; Patient; Känslomässig upplevelse; Väntan; Organtransplantation; Anpassning; Stöd; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Få områden inom dagens medicin står inför så många och svåra etiska problem som transplantationskirurgin. De svårt sjuka människor som får möjligheten att genomgå en transplantation får chansen till ett nytt liv. LÄS MER

 3. 3. Att delta eller inte delta : exemplet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Bennerhag; [2007]
  Nyckelord :Skolk; idrottsundervisning; motivation; lärare; elever;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser skolk och dess existens i skolämnet idrott och hälsa. Skolk börjar och förekommer främst i grundskolans senare del. Det finns både för- och nackdelar med att träna, och skolan vill lära alla elever hur de ska skapa och/eller bibehålla en sund livsstil som främjar deras hälsa fysiskt och psykiskt. LÄS MER