Sökning: "Emma Sundman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Sundman.

 1. 1. Samskapande av värde i digital tjänsteutveckling : En fallstudie av utvecklingsprocessen för dailies i TV- och filmbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Julia Jonsson; Emma Sundman; [2019]
  Nyckelord :Value co-creation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Byggnation över användningsgräns mot allmän plats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Sundman; [2019]
  Nyckelord :Detaljplan; allmän platsmark; kvartersmark; plan- och bygglagen; förtätning; förgårdsmark; planbestämmelser; användningsgräns; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vision when municipalities are planning new areas is to create a feeling of urbanity and create vibrant and safe places. Usually the municipalities have designed the detailed development plan with a space between the public space and the buildings. LÄS MER