Sökning: "Emma Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Emma Sundström.

 1. 1. "Vi säger ju att vi har bett om ursäkt hur många gånger som helst" : En kvantitativ innehållsanalys av organisationer risk- och krishantering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Sundström; Victoria Lönnkvist; [2019]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala medier; Situational crisis communication theory; Medielogik;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to find out how crisis communication takes shape on different social media. The essay deals with both organizations' risk and crisis management on Facebook and Instagram. A risk is defined in the essay as anything that could possibly lead to a crisis that could adversely affect an organization. LÄS MER

 2. 2. Lärplattans användning i matematikundervisningen på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Sundström; Emma Månsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; Lågstadiet; Lärplatta; Matematikundervisning; SAMR-modellen;

  Sammanfattning : Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat vilket gör att skolan måste utvecklas i takt med samhället. Därför blir det intressant för oss som blivande lärare att undersöka hur lärare använder digitala verktyg i sin matematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Får det lova att vara ett leende? En studie om äkthetens betydelse vid tillämpning av sinnesmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Röricksson; Victoria Sundström; [2017]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; servicelandskap; äkthet; hotellbranschen; sinnen; konsumentbeteende; servicekvalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att studera äkthetens betydelse samt konsumentbeteendet vid tillämpning av sinnesmarknadsföring inom hotellbranschen. Utifrån studiens syfte diskuteras tre forskningsfrågor: Hur upplever gäster sinnesmarknadsföring? Vilken påverkan har sinnesmarknadsföring på konsumentbeteendet? Hur viktigt är det för gäster att servicelandskapet uppfattas som äkta? Vår empiri består av tio semistrukturerade intervjuer som diskuteras i relation till tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Protecting the Cross and Welcoming the Stranger : A Critical Discourse Analysis of the Church of Sweden’s Refugee Work the Year 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Sundström; [2017]
  Nyckelord :refugees; religion; migration; CDA; discourse analysis; The Church of Sweden; faith-based organization; religion and social engagement; religion and humanitarianism.;

  Sammanfattning : Through the application of Critical Discourse Analysis (CDA)— and paying extra attention to the utilization of ideological squaring, actor descriptions, and lexicalization— this thesis aims to discuss the Church of Sweden’s “official” discourse regarding its humanitarian and social engagement with refugees and refugee issues the year 2017. Wherein, the author attempts to discuss what the collected material— from the internet-based function Support migration, and personal semi-structured interviews with Church personnel— can tell one about the Church’s views on its self-identity, social engagement, as well as ecumenical and interreligious relations, in an increasingly diverse Swedish society. LÄS MER

 5. 5. Mindre aktiebolags val mellan redovisningsregelverken K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Josefin Lundquist; Emma Sundström; [2017]
  Nyckelord :Redovisning; Redovisningsregelverk; K-regelverket; K2; K3; Mindre aktiebolag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum: 2017-06-05 Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi Institution: Uppsatsen läggs fram vid EST på Mälardalen Högskola Författare: Emma Sundström                Josefin Lundquist                     92/02/08                               94/02/18 Titel: Mindre aktiebolags val mellan redovisningsregelverken K2 och K3 Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Redovisning, Redovisningsregelverk, K-regelverket, K2, K3, Mindre aktiebolag. Frågeställning:Vad är det som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre aktiebolag? Skiljer det sig mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter vid deras val av redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre aktiebolag? Väljer mindre aktiebolag att anlita extern hjälp med sin redovisning och i så fall varför? Syfte: Studiens syfte är att ta reda på vad som gör att mindre aktiebolag väljer att redovisa enligt redovisningsregelverket K2 eller K3. LÄS MER