Sökning: "Emma Sylvan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Sylvan.

  1. 1. Vårdteamet : Faktorer som skapar ett fungerande team

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Fredrik Johansson; Emma Sylvan; [2013]
    Nyckelord :Collaboration; communication; teamwork; kommunikation; samarbete; teamarbete;

    Sammanfattning : I omvårdnadsarbetet behövs förmågan att samarbetaoch kommunicera för att ge god vård. Dialog anses nödvändig vid hälso- ochsjukvårdsarbete då informationsutbyte ger ökar kunskap och bidrar tillkollektivt ansvar. LÄS MER