Sökning: "Emma Tegler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Tegler.

  1. 1. Parodontit på häst och dess olika etiologier

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Emma Tegler; [2017]
    Nyckelord :ekvin; parodontit; tänder; cement; diastema;

    Sammanfattning : Begreppet ”periodontal disease” innebär på svenska en parodontit, vilket innebär en inflammation av tandens parodontium, vilket är tandens stödjevävnad. Det är en sjukdom som är mycket smärtsam, men symptom ses nödvändigtvis inte förrän i de sena stadierna av sjukdomsförloppet. LÄS MER