Sökning: "Emma Tunell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Tunell.

 1. 1. Att stärka ett varumärke genom servicelandskapet : En studie om arkitekt- och designbyråers bakomliggande strategier vid planering av en rumslig miljö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Lundstedt; Emma Tunell; [2019]
  Nyckelord :brand communication; servicescape; spatial environment; physical surrounding; service companies; experiences; brand identity; to strengthening a brand; varumärkeskommunikation; servicelandskap; rumslig miljön; fysisk omgivning; tjänsteföretag; upplevelser; varumärkesidentitet; att stärka ett varumärke;

  Sammanfattning : Servicelandskapet och dess utformning där företagets tjänst produceras och konsumeras har kommit att bli allt viktigare ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta då platsen kan användas för att skapa positiva upplevelser för slutkunderna, och samtidigt fungera som en effektiv kommunikationskanal för att förmedla varumärket. LÄS MER

 2. 2. Förskolans fysiska miljö : Pedagogers uppfattningar om den fysiska miljön som möjligheteller begränsning för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Josefine Tunell; [2018]
  Nyckelord :Fysisk miljö; lärande; pedagogik; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera några pedagogers uppfattningar om denfysiska miljön som lärandemiljö i förskolan. Hur ser pedagogerna på de möjligheter respektivebegränsningar som finns för barns lärande i den fysiska miljön? Tidigare forskning tyder på att barnlär och utvecklas i samspel med miljön men att pedagoger allt för sällan gör förändringar i denfysiska miljön. LÄS MER