Sökning: "Emma Wänstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Wänstedt.

  1. 1. Arbetsmarknaden för tidigare kriminella personer : En kvalitativ studie om hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna till ett arbete

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Josefine Åkerman; Emma Wänstedt; [2015]
    Nyckelord :Kriminalitet; Arbetsmarknad; Belastningsregister;

    Sammanfattning : Syftet i vår kvalitativa studie var att studera hur arbetsmarknaden, för tidigare kriminella personer, upplevs och hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna för arbete. Våra tre frågeställningar berör upplevelser och erfarenheter hos våra fem intervjupersoner men besvaras också av relevant statistik. LÄS MER