Sökning: "Emma Waern"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Waern.

  1. 1. Barns möte med matematik : Hur synliggörs matematiken för förskolebarn?

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Caroline Waern; Emma Johansson; [2007]
    Nyckelord :barn förskola matematik;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om synliggörandet av matematik i förskolan. Då läroplanen föreskriver att alla barn skall utmanas och utvecklas i sitt matematiska tänkande och lärande så är syftet med undersökningen att få mer kunskap om hur och vad det är för matematik som synliggörs i förskolan. LÄS MER