Sökning: "Emma Wigren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emma Wigren.

 1. 1. Application of vertical joint ventures in real estate development : a Swedish study from the perspective of property managers and property developers

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jesper Kullman; Emma Wigren; [2020]
  Nyckelord :Joint venture; Vertical joint venture; Real estate; Real estate development; Motives; Application; Joint venture; Vertikal joint venture; Fastigheter; Fastighetsutveckling; Motiv; Tillämpning;

  Sammanfattning : Projects in real estate development are commonly associated with failures in attaining clients’ expectations in terms of time, cost and quality. At the same time, the real estate and construction industry in Sweden is recognized as traditional and sometimes characterized by few and dominant actors leading to low competitiveness. LÄS MER

 2. 2. En sista utväg : Sjuksköterskans upplevelse av MIG konsultation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Johanna Laurell; Emma Wigren; [2020]
  Nyckelord :: Intensive care nurse; mobile intensive care group; nurses experience; team collaboration; qualitative interview study; work environment; Arbetsmiljö; intensivvårdssjuksköterska; kvalitativ intervjustudie; mobil intensivvårdsgrupp; samverkan i team; sjuksköterskors upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har ansvar att tidigt identifiera försämrade patienter på vårdavdelningar och kontakta den mobila intensivvårdsgruppen (MIG) för konsultation. Studier har visat att patienter med ökat vårdbehov kan vistas på vårdavdelningar som inte har adekvata personal- och övervakningsresurser. LÄS MER

 3. 3. Moms på bostadshyra : möjliga effekter på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Wigren; Patrik Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad upplevs i nuläget redan som ansträngd med hänsyn till att bemöta efterfrågan hos befolkningen. I förhållande till befolkningsmängden hade Sverige lägst produktionstakt av bostäder i Norden under 2000-talet fram till 2016. LÄS MER

 4. 4. Är det möjligt att göra det omöjliga? : En effektutvärdering av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Emma Wigren; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmarknadspolitisk utvärdering; Arbetsförmedlingen; Förberedande och orienterande utbildning; Coarsened exact matchning; Propensity score matchning; Rosenbaum bounds;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utvärdera effekten av Förberedande och orienterande utbildning, vilket är en insats som ges till arbetssökande för att gynna framtida aktivitet inom arbetskraften. Insatsen är en av Arbetsförmedlingens största, och bedöms öka ytterligare framöver. LÄS MER

 5. 5. The impact of Human Capital on earnings - a study regarding urban Vietnam

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Emma Wigren; Linda Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Vietnam; Transition Economy; Labor Market; Human Capital; Return to Human Capital;

  Sammanfattning : The stock of human capital plays an important role for a sustained economic development, both at the individual and the country level. In order to prosper as a middle income country Vietnam need to increase the nation ́s human capital stock and this thesis shows that human capital theory holds for investments in years of education, knowledge of a foreign language and experience. LÄS MER