Sökning: "Emma Willmes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Willmes.

  1. 1. Hur personer med Hiv upplever hälsa i vardagslivet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

    Författare :Emma Willmes; Vera Björklund; [2019]
    Nyckelord :Hiv; Hälsa; Upplevelser; Vardagsliv;

    Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Hiv anses vara ett av världens största folkhälsoproblem, år 2017 uppgav Världshälsoorganisationen att ungefär 37 miljoner människor världen över lever med Hiv. I Sverige lever cirka 6500 människor med Hiv och varje år rapporteras mellan 400–500 nya fall av Hiv i Sverige. LÄS MER